ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Rad prikazuje rezultate istraživanja procjene utjecaja projektnih te rizika poslovnog sustava na formiranje ponudbene cijene i budžet izvođača projekta kod projekata izvođenja građevinskih radova.
Prilikom formiranja jediničnih cijena za ponudu izvođenja građevinskih radova implementiraju se procijenjeni utjecaji projektnih rizika na ukupne cijene rada, materijala, usluge drugih, strojeva i opreme, te općih posrednih troškova gradilišta. Implementiranje procjena utjecaja ostalih poslovnih rizika na budžet projekta provodi se procjenom utjecaja poslovnih rizika na ukupne indirektne posredne troškove poslovnog sustava koji se prenose na budžet projekta. Na ovaj način uvodi se negativni utjecaj rizika na sve komponente cijene ponude. Primjenom ovog modela procjene rizika mogu se procijeniti rezerve za rizike kod projekata izvođenja građevinskih radova u fazi ponude pa se tako procijenjeni i uneseni u ponudu i budžet projekta mogu pratiti u eventualnoj realizaciji projekata.

Ključne riječi: upravljanje rizicima, ponudbena cijena, budžet izvođača projekta


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj