Sažetak: U prvom dijelu rada dana je povijest gradnje novog župnog stana i povijest gradnje crkve. Pripremni radovi započeli su 1935. godine, a gradnja crkve 1938. godine, da bi bila prekinuta za vrijeme Drugog svjetskog rata i u razdoblju iza njega, te nastavljena i završena u razdoblju od 1958. do 1961. godine.
U središnjem dijelu rada opisana je konstrukcija crkve. Zidovi crkve debljine 75 centimetara su dvoslojni od kamena. Unutarnji je sloj sazidan od lomljenog lokalnog kamena vapnenca u vapnenom mortu, dok je vanjski izrađen od pravilno klesanog pravokutnog kamena. Skoro cijeli vijenac izgrađen je od kamena, izuzev dijela koji je 1958. godine betonski nadograđen.

Ključne riječi: Crkva sv. Franje, Rasno, konstrukcija, kamen


PDF Cijeli rad (HR)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj