ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 18, prosinac 2019., godište 9
Tip rada: Stručni rad

Sažetak: Ovaj rad daje prikaz istraživanja urađenoga u sklopu izrade diplomskoga rada pod naslovom: „Hidraulička analiza dijela vodotoka rijeke Šuice“, koji je urađen i uspješno obranjen na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2019. godine. U radu su predstavljeni rezultati hidrauličke analize dijela vodotoka rijeke Šuice na dionici od mjesta ulijevanja rijeke Drine u rijeku Šuicu do planiranog gornjeg kompenzacijskog bazena. Promatrana dionica smještena je u ravničarskom dijelu Duvanjskog polja u kojem rijeka Šuica pravi plitke meandre u glinovitim naslagama. Programski softver koji je korišten i na osnovu kojeg su dobiveni rezultati je HEC-RAS. U cilju uklapanja u prirodno stanje vodotoka predviđeno je da se maksimalno sačuva izgled korita rijeke Šuice u mjeri u kojoj je to moguće, te je na većem dijelu dionice izveden minimalni zahvat regulacije korita. Analiza je provedena poštujući ekonomske i ekološke aspekte, granične uvjete zadane prostornim planovima, planovima infrastrukture, predviđenim režimom rada, te hidrološkim uvjetima.

Ključne riječi: hidraulička analiza, HEC-RAS, Šuica, CHE Vrilo, uređenje vodotoka


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj