ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Ovaj rad predstavlja nastavak istraživanja na ojačanju zidanih zidova uporabom kombinacije metalnih okvira i mehaničkih dampera. U ovom radu izvršena je analiza samostalnog metalnog okvira sa i bez ojačanja mehaničkim damperima kako bi imali jasniji uvid u ponašanje pojedinačnih komponenti ojačanja. Prikazan je pregled osnovnih karakteristika mehaničkih dampera, njihove konfiguracije i kombinacije sa metalnim okvirom, te je poseban naglasak stavljen na njihovo ponašanje uslijed zemljotresa. Rezultati numeričke analize za pojedinačni metalni okvir dobiveni su upotrebom dva suvremena programska paketa, ABAQUS-a i SAP2000-a. Nakon dobivenih rezultata pojedinačnog metalnog okvira, izvršeno je ojačanje metalnog okvira apliciranjem mehaničkih dampera te izvršena njihova analiza.

Ključne riječi: metalni okvir, zemljotres, seizmičko djelovanje, ojačanje metalnih okvira, mehanički damperi, pasivni damperi, uređaji za disipaciju energije, seizmička izolacija, numerička analiza metalnih okvira, pushover analiza, dinamička analiza, ciklično opterećenje metalnih okvira


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)