ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Prikazana je primjena numeričkog modela baziranog na metodi konačnih elemenata za analizu okvirnih konstrukcija izrađenih od čelika. Model je implementiran u računalni program [9] te podrazumijeva primjenu 1D štapnog konačnog elementa pri čemu se jednadžbe ravnoteže zadovoljavaju na deformiranom sustavu (teorija velikih pomaka). Na primjeru proračuna čeličnog okvira prikazana je mogućnost primjene numeričkog modela sa uzimanjem u obzir početnih geometrijskih imperfekcija. Pokazano je da se implementirani numerički model i računalni program [9] može uspješno koristiti za proračune čeličnih okvirnih konstrukcija prema EN 1993-1-1 [10]. Na kraju su dani komentari sa zaključcima.

Ključne riječi: numerički model, 1D štapni konačni element, čelična okvirna konstrukcija, teorija velikih pomaka, geometrijske imperfekcije


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)