Sažetak: Cilj članka je analiza rekonstrukcije hotela President u Dubrovniku 2013. godine. Rad je nastao na temelju diplomskog rada studenta Deana Sošića obranjenog na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2020. godine pod nazivom „Rekonstrukcija hotela President u Dubrovniku 2013. godine“. Student analizira izvorni projekt arhitekta Edwarda Stonea Durella iz sedamdesetih godina te zahvate na hotelu do 2013. godine kada je temeljito rekonstruiran za potrebe novog investitora. Pored konstruktivne analize rad donosi i valorizaciju rekonstrukcije.

Ključne riječi: rekonstrukcija hotela, hotel President u Dubrovniku, Edward Durell Stone


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)