Sažetak: Ovim radom su prikazane teorijske osnove dimenzioniranja i primjer proračuna potpornog zida. U prvom dijelu se daje uvid u opterećenja koja djeluju na potporne konstrukcije te osnovna načela projektiranja prema Eurokodu, zajednička za sve vrste potpornih zidova. U praktičnom djelu rada, na primjeru armiranobetonskog konzolnog potpornog zida visine 4 m, prikazan je postupak proračuna na statička i seizmička djelovanja, primjenom Europskih normi za geotehničko projektiranje, EN 1997-1 i projektiranje konstrukcija otpornih na potres, EN 1998-5. Za ostale visine potpornih zidova definiranih zadatkom, zbog opsežnosti i ograničenog prostora rada, prikazani su samo rezultati proračuna u sklopu analize rezultata. Na kraju rada je dan zaključak analize provedenog proračuna.

Ključne riječi: Eurokod, potporna konstrukcija, armiranobetonski potporni zid, tlak tla, seizmički tlak tla


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)