Sažetak: Promjene protoka rijeke ovise o promjenama u okolišu, koje mogu biti prirodnog ili antropogenog porijekla. Mjerenje protoka je važna aktivnost u okviru hidrologije, koja daje vrijedne informacije o uvjetima u rijekama. Važno je odgovarajuće razumijevanje uvjeta protoka i predviđanje mogućih budućih situacija i problema koji se mogu pojaviti. Vremenski nizovi srednjih dnevnih veličina protoka analizirati će se na rijeci Gornjoj Dobri u Republici Hrvatskoj. RAPS metoda (eng. Rescaled Adjusted Partial Sums) i korelacijska analiza primijeniti će se na vremenski niz dobiven na dvije mjerne postaje s limnigrafom, Turkovići i Luke. Korištenjem ovih metoda dobit će se uvid u mogućnosti predviđanja protoka na analiziranom području, kao i u drugim regijama u Republici Hrvatskoj i svijetu. Predstavljena metodologija može se koristiti u okviru zaštite od poplava, utvrđivanja hidroenergetskog potencijala rijeka, navodnjavanja i mnoge druge svrhe.

Ključne riječi: protok, RAPS, hidrološki vremenski nizovi, mjerna postaja, predviđanje


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)