Sažetak: Mnogo je dokaza o tome da su ljudi koristili kamen u gradnji objekata, kao i u druge svrhe na prostoru općine Livno kroz povijest o čemu svjedoče brojni arheološki nalazi. Još od brončanog i željeznog doba, pa kroz rimski, srednjovjekovni i turski period kamen je u ovim krajevima bio glavni materijal za gradnju.
U novije vrijeme na prostoru općine Livno otvorena su dva kamenoloma arhitektonsko-građevinskog kamena, jedan na lokalitetu „Pogledala“, istočno od grada, a drugi na lokalitetu „Kik“ koji se nalazi između planina Kamešnice i Dinare. Oba kamenoloma otvorena su u masivnim krečnjacima gornjokredne starosti. Na kamenolomu „Pogledala“ eksploatira se kvalitetan krečnjak komercijalnog naziva „Silit light“ dok je na lokalitetu „Kik“ došlo do prekida eksploatacije iako postoji velika mogućnost nastavka iste.

Ključne riječi: arhitektonsko-građevinski kamen, općina Livno, istraživanje, eksploatacija, kamenolom, krečnjak, Silit light, Kik


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)